Κατεδαφίσεις

Η διαδικασία

Η κατεδάφιση ενός κτιρίου, είναι η διαδικασία αποσυναρμολόγησης ή καταστροφής μιας δομής μετά την διάρκεια της υπηρεσίας της, με προκαθορισμένες και ελεγχόμενες μεθόδους.

Τα βήματα για μια επιτυχημένη κατεδάφιση:

 1. Χωρομέτρηση
 2. Απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών
 3. Προετοιμασία σχεδίου
 4. Μέτρα ασφαλείας

Χωρομέτρηση κτιρίων για κατεδάφιση

Χωρομέτρηση είναι η μελέτη διαφορετικών παραμέτρων της δομής και του περιβάλλοντος χώρου. Υπάρχουν δύο τύποι χωρομέτρησης: 

 1. Χωρομέτρηση κτιρίων
 2. Χωρομέτρηση δομών

Προετοιμασία σχεδίου κατεδάφισης

Δημιουργείται ένα λεπτομερές σχέδιο κατεδάφισης, που περιλαμβάνει τα διαφορετικά στάδια και τη διαδικασία που απαιτείται. Το σχέδιο κατεδάφισης λαμβάνει υπόψη:

 • Τη θέση του κτηρίου.
 • Την απόσταση του, προς κατεδάφιση, κτηρίου από τα παρακείμενα κτήρια και τους δημόσιους δρόμους.
 • Τα δομικά στοιχεία υποστήριξης του κτηρίου.
 • Την επιλογή του τρόπου κατεδάφισης.
 • Τη διαδικασία κατεδάφισης, με λεπτομέρειες όσον αφορά στη σειρά κατεδάφισης των δομικών στοιχείων.
 • Τα προληπτικά μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού.
 • Τη μέθοδο χειρισμού των παραγόμενων αποβλήτων.

 • Το χρονοδιάγραμμα εργασιών.