μετακομισεισ

Αυτή η υπηρεσία απευθύνεται σε ιδιώτες και σ’ εταιρείες.

Η εταιρεία συνέβαλε στη μετακόμιση του παλιού Γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας, της Πολεοδομίας, του Αρχείου Πληθυσμού, του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων κλπ. Αναλαμβάνει επίσης, τη μετακίνηση εξειδικευμένων και πολύ ευαίσθητων μηχανημάτων (π.χ. για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας).