Βρετανικές Βάσεις στη Δεκέλεια

020020
016016
057057
039039
008008
261261
087087
244244